top of page

Reklamační řád

 

I. JAK VRÁTIT ZBOŽÍ

Reklamaci je možné uplatnit i písemně nebo e-mailem na adrese info@yrnche.com a jednoznačně určit, k jakému zboží se vztahuje (uvedení čísla faktury/dodacího listu, kódu zboží, popis vady, fotografie). Kupující má práva z odpovědnosti za vady dle OZ. 

 

Zboží zakoupené fyzicky v kamenném obchodě lze vyměnit za jiné či za dárkový poukaz. Na zboží ze sekce 'sample sale' vzhledem k povaze nelze vyměnit.

 

Reklamaci je možné uplatnit v Charaktery Design Store, Milady Horákové 451/13, 170 00 Praha 7 či zasláním zboží na adresu Pavlína Fričová, se sídlem Ovenecká 36, 170 00, Praha 7. Prosíme o zasílání jakoukoliv službou mimo Českou poštu, velmi často se stává, že nám zásilky nedoručuje.

 

Osobní vrácení – Charaktery Design Store, Milady Horákové 451/13, 170 00 Praha 7 

 

Zásilkovna či jiná kurýrní služba – výdejní místo Milady Horákové 526/77, 170 00 Praha 7

 

Balíkovna – Milady Horákové 383/81, 170 00 Praha 7

 

II. OBECNÉ

– Tento reklamační řád popisuje, jakým způsobem postupovat při reklamaci zboží pořízeného od Pavlína Fričová, se sídlem Ovenecká 36, 170 00, Praha 7, IČ 06060382, e-mail: info@yrnche.com (dále jako ,Prodávající'). Kupující je povinen se s tímto reklamačním řádem seznámit a postupovat v souladu s ním. Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí s tímto reklamačním řádem.

 

– Prodávající odpovídá za to, že zboží při převzetí Kupujícím nemá vady dle ustanovení § 2161 a § 2161a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí kupujícím, pokud Konsepti neprokáže opak nebo ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje.

 

– Reklamaci zboží dle odstavce 2 nelze aplikovat na vady zboží, které Kupující sám způsobil, na vady, pro které byla poskytnuta sleva, na vady, které byly způsobené obvyklým užíváním zboží (kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat), u použitého zboží na vady odpovídající míře používání nebo opotřebení nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Reklamaci dále nelze uplatnit v případě používání zboží způsobem, pro které nebylo určeno, v případě vady způsobené nevhodnou manipulací, pádem, úderem nebo nevhodnými opravami.

 

– Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady v době 24 měsíců od dodání a převzetí zboží. Byla-li reklamace zboží v Zákonné záruční lhůtě vyřízena kupujícímu výměnou zboží za nové, záruční doba nepočíná běžet znovu, ale pokračuje běh původní záruční doby, a to od data vyřízení reklamace.


 

III. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

– Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Kupujícím nedohodne jinak. Do lhůty 30 kalendářních dnů dle předchozí věty se nezapočítává doba, jež je nezbytná pro odborné posouzení příčiny reklamované vady.

 

– Prodávající navrhne nejpozději do 14 dnů řešení reklamace, a to buď formou opravy zboží na místě, opravy u výrobce nebo výměnou zboží. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Strany kupní smlouvy se mohou dohodnout i na vyřízení reklamace poskytnutím přiměřené slevy.

 

– Prodávajícíi vydá Kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla uplatněna reklamace, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále Prodávající vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace Prodávající vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy. 

bottom of page