top of page

 

 

Všeobecné obchodní podmínky


I. OBECNÁ USTANOVENÍ
    Prodávajícím je Pavlína Fričová, se sídlem Ovenecká 36, 170 00, Praha 7, IČ 06060382, e-mail: info@yrnche.com
    Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím řídí právní řád České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen „ob. zák.“).
    V případě, že kupující zvolí možnost převzetí zboží a platby za zboží v hotovosti v provozovně prodejce, která se nachází na adrese Milady Horákové 13, Praha 7, kupní smlouva mezi prodejcem a kupujícím je uzavírána v této provozovně prodejce a proto se na ní nevztahují ustanovení obč. zák. o smlouvách uzavíraných distančních způsobem a uzavíraných mimo obchodní prostory. V případě, že během výběru zboží na e-shop zvolí převzetí zboží a platbu za zboží v hotovosti v provozovně prodejce, považuje se to za nezávaznou poptávku koupě zboží, nikoliv za uzavření kupní smlouvy.

II. KUPNÍ SMLOUVA
    Nabídka k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícího na stránkách e-shopu, kupní smlouva vzniká doručením kupujícím v rámci řádně vyplněného e-shopu, potvrzené a odeslané objednávky prodávajícímu (dále jen „objednávka“).
    Uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí ve smyslu ustanovení § 1726 obč. zák. je vyloučeno.

III. SPECIFIKACE ZBOŽÍ A CENA ZBOŽÍ
    Označení zboží a popis jeho hlavních vlastností je u každého zboží uvedeno přímo v e-shopu.
    Cena zboží je u každého zboží uvedena přímo v e-shopu. Tato cena je uvedena včetně všech daní a poplatků. Za podmínek stanovených v těchto obchodních podmínky bude prodávající účtovat kupujícímu nad rámec ceny zboží náklady na dodání zboží kupujícímu.
    Kupní cena zboží bude dohodnuta v každé kupní smlouvě s tím, že výše takové kupní cena bude odpovídat kupní ceně příslušného zboží uvedeného v e-shopu v době odeslání objednávkym. Prodejce je oprávněn ceny zboží jednostranně měnit s tím, že na již uzavřenou kupní smlouvu nebude mít takovou cenu vliv.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY
    Platba zboží je prováděna prostřednictvím služeb PayPal/GoPay/bankovním převodem.

V. DODACÍ PODMÍNKY
    Zboží bude kupujícímu dodáno na adresu, kterou kupující uvede v předem, a to prostřednictvím přepravce, kterého následně prodejce vybere
    Zboží bude doručeno nejpozději do 14 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě, že bude cena za zboží hrazené bankovním převodem, zboží bude kupujícímu doručeno do 14 pracovních dnů od připsání částky odpovídající ceně objednaného zboží na účet prodávajícího. Zásilka bude obsahovat objednané zboží.
    Náklady na dodání objednaného zboží v rámci jedné objednávky jsou závislé na počtu objednaných kusů (položek).
    Souhlasí s tím, aby poskytl vybranému přepravci údaje týkající se kupujícího, a to v rozsahu, který je nezbytný pro řádné dodání zboží.
    Prodávající zboží před jeho dodáním na své náklady zabalí a označí způsobem obvyklým.

VI. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY
    Je-li kupujícím spotřebitelem, vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetí zboží od vybrané přepravce.
    Není-li kupujícím spotřebitelem, odevzdá prodávajícímu zboží kupujícímu předáním vybranému přepravci k přepravě pro kupujícího a umožní mu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči vybranému přepravci. Na kupujícího, který není spotřebitelem, přechází nebezpečí škody na zboží předáním věci vybranému přepravci pro přepravu do místa určení uvedeném v nabídce.

VII. NÁROKY Z VAD ZBOŽÍ
    Prodávající dodá kupujícímu zboží v množství, jak je ujednáno v kupní smlouvě.
Prodávající dodá zboží kupujícímu v jakosti a vhodném provedení pro účel patrný z kupní smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Každý kožený výrobek nabízený a dodaný prodejcem je originálním kusem. Charakteristické vlastnosti kůže je určitá nepravidelnost v její struktuře a zbarvení. V případě takových nepravidelností se nejedná o žádnou vadu výrobku, nebo snížení jeho jakosti.
    Nároky kupujícího z vadného zboží (včetně způsobu vyřízení reklamace) řídí příslušnými ustanoveními obč. zák.

VIII. PRÁVO ODSTOUPIT OD SMLOUVY
    Do 14 dnů má spotřebitel právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu – platí pro nákup přes e-shop.
    Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo je určena třetí osoba (jiný než dopravce) převezme zboží, přičemž je-li kupní smlouva dodání několika druhů (položek) zboží, běží lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
    Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od této smlouvy informovat Pavlínu Fričovou, se sídlem Ovenecká 36, Praha 7, 170 00 na email: info@yrnche.com formou jednostranného právního jednání (např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovate poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). 
    Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před náhradou příslušné lhůty.

IX. DŮSLEDKY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
    Pokud spotřebitel odstoupí od této smlouvy, prodejce vrátí spotřebitele bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu došlo oznámení o odstoupení od smlouvy, platba za zboží, kterou obdržel, mimo nákladů na dodání. Pro vrácení plateb použije prodejce stejný platební prostředek, který spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, pokud neurčil jinak. V žádném případě tím spotřebiteli nevzniknou další náklady. Platbu prodejce vrátí až po obdržení vráceného zboží. 

X. PŘEVZETÍ ZBOŽÍ
    Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zašlete zpět nebo je zašlete na adresu Pavlína Fričová, Čechova 14, 170 00, Praha 7. Lhůta považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před zálohm 14 dnů.

XI. NÁKLADY SPOJENÉ S VRÁCENÍM ZBOŽÍ
    Spotřebitel nese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Maximální náklady jsou odhadované ve výši 550 Kč.

XII. ODOPOVĚDNOST ZA SNÍŽENÍ HODNOTY VRÁCENÉHO ZBOŽÍ
    Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

XIII. MIMOSOUDNÍ VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ SPOTŘEBITELŮ
Ó
    Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) obč. zák. sděluje prodejce, že s mimosoudní stížností se spotřebitel může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.  

Tyto obchodní podmínky jsou platné ode dne 1.12.2018
Objednáním zboží z e-shopu nebo zasláním poptávky na koupi zboží obdržíte svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami.


 

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO E-SHOP yrnche.com
 
I — Základní ustanovení
1. Tato pravidla nakládání s osobními údaji Pavlína Fričová, IČ 06060382 se sídlem Kamenická 17, 170 00, Praha 7 (dále jen: „správce“) upravují zásady zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek www.yrnche.com (dále jen „webové stránky“) “), zejména jejich registrovaných uživatelů (dále jen „uživatel“) a zákazníků, kteří vydávají prostřednictvím webových stránek objednávky (dále jen „zákazník“).
2. S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se na nás můžete obracet:
adresa: U Studánky 33, 170 00, Praha 7
e-mailem: info@yrnche.com
telefon: 777 267 818
3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; Identifikovaná osoba je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenská identita této fyzické osoby.

 
II — Jaké osobní údaje zpracováváme
1. Údaje poskytnuté zákazníkům. Zpracováváme osobní údaje o uživatelích a zákaznících. Primárně jsou zpracovávány osobní údaje, které nám poskytnete při registraci nebo při vytvoření Vaší objednávky.
Tyto údaje zahrnují zejména e-mailovou adresu v případě zákazníků i jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo a platební údaje. Pokud budete chtít, můžete uvést i další údaje, například adresu zaměstnání nebo poznámku o možných časech doručení.
2. Údaje z Facebooku. Z facebooku nesplňujeme žádná osobní data.
3. Údaje získané prostřednictvím souborů cookie. Pokud jste ve vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získáváme údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktů a další aktivity na webových stránkách. Určitě nesbíráme ani jinak nezpracovává jakékoli citlivé osobní údaje včetně např. údaje o Vašem zdravotním stavu, vyznání či přesvědčení apod.

 
III — Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
* plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
* oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
* Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách v případě, že nedošlo k informačním službám společnosti nebo služeb.
2. Účelem zpracování osobních údajů je
* vyřízení Vaší objednávky a výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; pokud jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným dokladem pro uzavření smlouvy o plnění, bez poskytnutí osobních údajů není možné uzavřít smlouvu či jí ze strany správce splnit,
* zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 
IV — Doba uchovávání údajů
1. Pavlína Fričová zpracovává osobní údaje za plnění smlouvy po celou dobu vyřizování objednávek, včetně jejího zaplacení a doručení zboží. Ze zákona následně uchováváme některé údaje obsažené v účetních dokladech.
2. Obchodní sdělení jsou zasílána uživatelům po celou dobu, po kterou trvá souhlas s jejich vysíláním. V případě zákazníků jsou obchodní sdělení zasílají do doby, než dojde k odhlášení jejich odběru, případně do doby, než se vznesou námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem. Nejdéle jsou však obchodní sdělení zasílána po dobu 5 let. poté na žádost o udělení nového souhlasu.
3. Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracováváme po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies využijete ve svém prohlížeči, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem.
4. Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí Pavlína Fričová pouze v případě, že je nutné splnit požadavky vyplývající z právních předpisů, které se týkají Pavlíny Fričové.

 
V — Kdo má přístup k osobním údajům (subdodavatelé správce)
1. S Vaší osobními údaji pracují zejména naši pracovníci podílející se na vyřízení Vaší objednávky a dodání zboží či služeb.
2. Správce dále pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro Pavlínu Fričovou pro účely a způsoby, které jim stanoví. Jedná se např. o společnosti zajišťující dopravu objednávek, zajišťující služby provozování e-shopu (Wix), naše externí účetní společnost a podobně.
3. zajišťující marketingové služby – zejména Mailchimp (rozesílání newsletterů), Facebook Inc. a Google LLC (nástroj on-line marketingu) a další.
4. Správce předává osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizace. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou pouze poskytovatelé mailingových služeb (Mailchimp) / cloudových služeb.

 
VI — Jaká jsou Vaše práva
V souvislosti se zpracováním osobních údajů se na nás můžete obrátit a požádat:
* Informace ohledně osobních údajů, které zpracováváme, ohledně účelu a zpracování osobních údajů, včetně informací o případných příjmech osobních údajů mimo Pavlínu Fričovou.
* Přístup k údajům, které nám poskytujete.
* Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné.
* Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů),
* Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenuto) nebo jejich příslušné zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely,. V rámci splnění uvedených podmínek Vaše údaje zcela nebo částečně zlikvidujeme.
* právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email uvedený správce v čl. I odst.2 těchto podmínek.
* Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

 
VII — Podmínky zabezpečení osobních údajů
1. Pavlína Fričová dbá na bezpečnost Vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.
2. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem. Zabezpečení osobních údajů je ze strany Pavlíny Fričové pravidelně testováno a průběžně vylepšujeme.

 
VIII — Závěrečná ustanovení
1. Odeslání objednávek z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámeni/as podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámeni/as podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejňování na svých internetových stránkách a zároveň Vám zasíláte novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytli/a.
4. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.12.2018

bottom of page