top of page

 

 

Všeobecné obchodní podmínky


I. OBECNÁ USTANOVENÍ
•    Prodávajícím je Pavlína Fričová, se sídlem Ovenecká 36, 170 00, Praha 7
IČO 06060382, e-mail: info@yrnche.com
•    Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen „obč. zák.“).
•    V případě, že kupující zvolí možnost převzetí zboží a platby za zboží v hotovosti v provozovně prodejce, která se nachází na adrese Milady Horákové 13, Praha 7, kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavírána v této provozovn prodejce a proto se na ní nevztahují ustanovení obč. zák. o smlouvách uzavíraných distančním způsobem a smlouvách uzavíraných mimo obchodní prostory. V případě, že během výběru zboží na e-shopu kupující zvolí převzetí zboží a platbu za zboží v hotovosti v provozovně prodejce, považuje se to za nezávaznou poptávku koupě zboží, nikoliv za uzavření kupní smlouvy

II. KUPNÍ SMLOUVA
•    Nabídkou k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky e-shopu, kupní smlouva vzniká doručením kupujícím v rámci e-shopu řádně vyplněné, potvrzené a odeslané objednávky prodávajícímu (dále jen „objednávka“).
•    Uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí ve smyslu ustanovení § 1726 obč. zák. je vyloučeno.

III. SPECIFIKACE ZBOŽÍ A CENA ZBOŽÍ
•    Označení zboží a popis jeho hlavních vlastností je u každého zboží uveden přímo v e-shopu.
•    Cena zboží je u každého zboží uvedena přímo v e-shopu. Tato cena je uvedena
včetně všech daní a poplatků. Za podmínek stanovených v těchto obchodních
podmínkách bude prodávající účtovat kupujícímu nad rámec ceny zboží náklady na dodání zboží kupujícímu.
•    Kupní cena zboží bude dohodnuta v každé kupní smlouvě s tím, že výše takové
kupní ceny bude odpovídat kupní ceně příslušného zboží uvedené v e-shopu v době odeslání objednávky kupujícím. Prodávající je oprávněn ceny zboží jednostranně měnit s tím, že na již uzavřenou kupní smlouvu nebude mít taková změna ceny vliv.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY
•    Platba zboží je prováděna prostřednictvím služby PayPal/GoPay/bankovním
převodem.

V. DODACÍ PODMÍNKY
•    Zboží bude kupujícímu dodáno na adresu, kterou kupující uvede v objednávce, a to prostřednictvím přepravce, kterého následně prodávající vybere
•    Zboží bude kupujícímu doručeno nejpozději do 14 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě, že bude cena za zboží hrazena bankovním převodem, zboží bude kupujícímu doručeno do 14 pracovních dnů od připsání částky odpovídající ceně objednaného zboží na účet prodávajícího. Zásilka bude obsahovat objednané zboží.
•    Náklady na dodání zboží objednaného v rámci jedné objednávky jsou závislé na
počtu objednaných kusů (položek).
•    Kupující souhlasí s tím, aby prodávající poskytl vybranému přepravci údaje týkající se kupujícího, a to v rozsahu, který je nezbytný pro řádné dodání zboží.
•    Prodávající zboží před jeho dodáním na své náklady zabalí a označí způsobem
obvyklým.

VI. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY
•    Je-li kupující spotřebitelem, vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží od vybraného přepravce.
•    Není-li kupující spotřebitelem, odevzdá prodávající zboží kupujícímu předáním
vybranému přepravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit
práva z přepravní smlouvy vůči vybranému přepravci. Na kupujícího, který není
spotřebitelem, přechází nebezpečí škody na zboží předáním věci vybranému
přepravci pro přepravu do místa určení uvedeném v objednávce.

VII. NÁROKY Z VAD ZBOŽÍ
•    Prodávající dodá kupujícímu zboží v množství, jak je ujednáno v kupní smlouvě.
Prodávající dodá zboží kupujícímu v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný z kupní smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Každý kožený výrobek nabízený a dodaný prodávajícím je originálním kusem. Charakteristickou vlastností kůže je určitá nepravidelnost v její struktuře a zbarvení. V případě takovýchto nepravidelností se nejedná o žádnou vadu výrobku, nebo snížení jeho jakosti.
•    Nároky kupujícího z vad zboží (včetně způsobu vyřízení reklamace) se řídí
příslušnými ustanoveními obč. zák.

VIII. PRÁVO ODSTOUPIT OD SMLOUVY
•    Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů
ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží, přičemž je-li předmětem kupní smlouvy dodání několika druhů (položek) zboží, běží lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
•    Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém
odstoupení od této smlouvy informovat Pavlínu Fričovou, se sídlem Ovenecká 36, 170 00, Praha 7 na email: info@yrnche.com formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele
poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). 
•    Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat
odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

•    Zboží zakoupené fyzicky v kamenném obchodě lze vyměnit za jiné či za dárkový poukaz. Na zboží ze sekce 'sample sale' vzhledem k povaze nelze vyměnit.

IX. DŮSLEDKY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
•    Pokud spotřebitel odstoupí od této smlouvy, prodávající vrátí spotřebiteli bez
zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu došlo
oznámení o odstoupení od smlouvy, platbu za zboží kterou obdržel, mimo nákladů na dodání. Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, pokud výslovně neurčil jinak. V žádném případě tím spotřebiteli nevzniknou další náklady. Platbu prodávající vrátí až po obdržení vráceného zboží. 

X. PŘEVZETÍ ZBOŽÍ
•    Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět dle pokynů v reklamačním řádu nebo je předejte na adrese Charaktery Design Store, Milady Horákové 451/13, 170 00 Praha 7. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

XI. NÁKLADY SPOJENÉ S VRÁCENÍM ZBOŽÍ
•    Spotřebitel nese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Maximální náklady jsou odhadované ve výši 550 Kč.

XII. ODOPOVĚDNOST ZA SNÍŽENÍ HODNOTY VRÁCENÉHO ZBOŽÍ
•    Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání
s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou
a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

XIII. MIMOSOUDNÍ VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ SPOTŘEBITELŮ
o    Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) obč. zák. sděluje prodávající, že s mimosoudní stížností se spotřebitel může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. 

Tyto obchodní podmínky jsou účinné ode dne 1.12.2018
Objednáním zboží z e-shopu nebo zasláním poptávky na koupi zboží kupující vyjadřuje svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami.


 

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO E-SHOP yrnche.com
 
I — Základní ustanovení
1. Tato pravidla nakládání s osobními údaji Pavlína Fričová, IČ 06060382 se sídlem Ovenecká 36, 170 00, Praha 7 (dále jen: „správce“) upravují zásady zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek www.yrnche.com (dále jen „webové stránky“), zejména jejich registrovaných uživatelů (dále jen „uživatel“) a zákazníků, kteří učiní prostřednictvím webových stránek objednávku (dále jen „zákazník“).
2. S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se na nás můžete obracet:
adresa: U Studánky 33, 170 00, Praha 7
email: info@yrnche.com
telefon: 777 267 818
3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 
II — Jaké osobní údaje zpracováváme
1. Údaje poskytnuté zákazníky. Zpracováváme osobní údaje o uživatelích a zákaznících. Primárně jsou zpracovávány osobní údaje, které nám sami poskytnete při registraci nebo při vytvoření Vaší objednávky.
Tyto údaje zahrnují zejména e-mailovou adresu a v případě zákazníků i jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo a platební údaje. Pokud budete chtít, můžete uvést i další údaje, například adresu zaměstnání nebo poznámku o možných časech doručení.
2. Údaje z Facebooku. Z facebooku neshromažďujeme žádná osobní data.
3. Údaje získané prostřednictvím cookies. Pokud jste ve Vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získáváme údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách. Určitě nesbíráme ani jinak nezpracovává jakékoli citlivé osobní údaje zahrnující např. údaje o Vašem zdravotním stavu, vyznání či přesvědčení apod.
 
III — Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
* plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
* oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
* Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
2. Účelem zpracování osobních údajů je
* vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
* zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 
IV — Doba uchovávání údajů
1. Pavlína Fričová zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy po celou dobu vyřizování objednávky, včetně jejího zaplacení a doručení zboží. Ze zákona následně uchováváme některé údaje obsažené v účetních dokladech.
2. Obchodní sdělení jsou zasílána uživatelům po celou dobu, po kterou trvá souhlas s jejich zasíláním. V případě zákazníků jsou obchodní sdělení zasílána do doby, než dojde k odhlášení jejich odběru, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem. Nejdéle jsou však obchodní sdělení zasílána po dobu 5 let. Poté požádáme o udělení nového souhlasu.
3. Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracováváme po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte ve svém prohlížeči, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem.
4. Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí Pavlína Fričová pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů, které se na Pavlínu Fričovou vztahují.
 
V — Kdo má přístup k osobním údajům (subdodavatelé správce)
1. S Vašimi osobními údaji pracují zejména naši pracovníci podílející se na vyřízení Vaší objednávky a dodání zboží či služeb.
2. Správce dále pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro Pavlínu Fričovou pro účely a způsobem, které jim stanovíme. Jedná se např. o společnost zajišťující dopravu objednávek, zajišťující služby provozování e-shopu (Wix), naše externí účetní společnost a podobní.
3. zajišťující marketingové služby – zejména Mailchimp (rozesílání newsletterů), Facebook Inc. a Google LLC (nástroj on-line marketingu) a další.
4. Správce předává osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou pouze poskytovatelé mailingových služeb (Mailchimp) / cloudových služeb.
 
VI — Jaká jsou Vaše práva
V souvislosti se zpracováním osobních údajů se na nás můžete obrátit a požadovat:
* Informace ohledně osobních údajů, které zpracováváme, ohledně účelu a povaze zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo Pavlínu Fričovou.
* Přístup k údajům, které jste nám poskytli.
* Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné.
* Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů),
* Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely,. V rámci splnění uvedených podmínek Vaše údaje zcela nebo částečně zlikvidujeme.
* právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I odst.2 těchto podmínek.
* Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
 
VII — Podmínky zabezpečení osobních údajů
1. Pavlína Fričová dbá na bezpečnost Vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.
2. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem. Zabezpečení osobních údajů je ze strany Pavlíny Fričové pravidelně testováno a ochranu průběžně vylepšujeme.
 
VIII — Závěrečná ustanovení
1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
4. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.12.2018

bottom of page